Absolwenci

Dzięki dostosowaniu tematyki prowadzonych zajęć do aktualnych wymagań rynku pracy w kraju oraz do wymagań jakie stawia przed polskimi inżynierami Unia Europejska – praktycznie wszędzie. Jednakże przede wszystkim w firmach zajmujących się pomiarami, w firmach opracowujących oraz wdrażających sieci komputerowe i systemy informacyjne, a ponadto w firmach oferujących sprzęt kontrolno-pomiarowy, informatyczny i systemy informacyjno-pomiarowe.

Sylwetka absolwenta – kierunek Elektrotechnika

Jednym z podstawowych doświadczeń w życiu każdego człowieka jest pomiar. Codziennie każdy z nas dokonuje szeregu doświadczeń mających na celu rozpoznanie otaczającego nas świata („ocena” wielkości takich jak: odległość, szybkość, masa, czas, ciężar, temperatura itd.). Bez wykonywania pomiarów trudno jest sobie wyobrazić rozwój wielu sektorów, takich jak np.: budownictwo, energetyka, militaria, transport, handel, medycyna, ekologia, a także szeregu dziedzin naukowych, do których należy zaliczyć m.in.: fizykę, chemię, mechanikę, elektronikę, elektrotechnikę, astronomię i inne.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż obecny rozwój techniki pomiarowej związany jest bezpośrednio z intensywnym przepływem informacji oraz potrzebą rejestrowania charakterystyk, opisem zmienności i prognozowaniem cech obiektów, ich rozpoznawaniem i obrazowaniem itp. Postęp jaki dokonuje się współcześnie w zakresie technik pomiarowych jest stymulowany zatem przez rozwój całkiem odległych od metrologii dziedzin, takich jak: technologia informatyczna, techniki informacyjne (multimedialne), czy też cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Z drugiej strony należy nie zapominać, iż pomimo niespotykanego dotąd rozwoju nowoczesnych technologii (zwłaszcza teleinformatycznych), domeną metrologów pozostają zawsze zagadnienia dotyczące: projektowania czujników pomiarowych, opracowywania metod pomiarowych, opracowywania metod kalibracji przyrządów, legalizacji przyrządów, oceny właściwości układów i systemów pomiarowych (w tym przede wszystkim problematyka analizy błędów i niepewności) itp.

Zarówno program zajęć dydaktycznych, jak i tematyka prac dyplomowych wykonywanych w Zakładzie Systemów Informacyjno-Pomiarowych na kierunku Elektrotechnika uwzględniają wspomniane wyżej trendy rozwojowe współczesnej metrologii. Uwidaczniają się one zarówno w zakresie stosowanych metod i narzędzi pomiarowych (czyli tzw. hardware-u), jak i oprogramowania (czyli tzw. software-u). Nadążanie treści edukacyjnych w szkolnictwie wyższym za zmieniającymi się potrzebami rynku pracy jest bezpośrednio związane z rozwojem techniki cyfrowej, której rola będzie szybko narastała przy malejącym udziale technik analogowych. W dziedzinie metrologii przejawia się ona rozwojem zagadnień takich jak:

  • konstrukcja sensorów, w tym także inteligentnych czujników zintegrowanych z układami przetwarzania sygnałów pomiarowych
  • wykorzystanie układów mikroprocesorowych (mikrosystemów) do implementacji algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów
  • budowa rozproszonych systemów pomiarowych (w tym także rozległych systemów pomiarowych) wykorzystujących łączność przewodową i bezprzewodową
  • wspomaganie komputerowych technik eksperymentu oraz konstruowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych

Wszystkim pracownikom naszego Zakładu zależy na tym, aby profil kształcenia studentów w Zakładzie Systemów Informacyjno-Pomiarowych na kierunku Elektrotechnika był w miarę możliwości dopasowany do tendencji panujących na rynku pracy – zarówno polskim, jak i zagranicznym, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań jakie stawia przed polskimi inżynierami Unia Europejska. W czasie zajęć prowadzonych w Zakładzie SIP studenci zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu projektowania i konstruowania systemów informacyjno-pomiarowych oraz ze wszelkich dziedzin bezpośrednio lub pośrednio związanych z techniką informacyjną i pomiarową. Możliwości podjęcia pracy przez naszych absolwentów jest wiele, ale przede wszystkim znajdują ją oni w firmach zajmujących się szeroko rozumianymi pomiarami, opracowujących oraz wdrażających sieci komputerowe i systemy informacyjne, a ponadto w firmach oferujących sprzęt kontrolno-pomiarowy, informatyczny i systemy informacyjno-pomiarowe. Należy przy tym zaznaczyć, iż z pomiarami mamy do czynienia praktycznie wszystkich dziedzinach życia (patrz akapit 1.) i stąd możliwości podjęcia pracy przez naszych absolwentów są praktycznie nieograniczone.

Sylwetka absolwenta – kierunek Informatyka

Jednym z podstawowych doświadczeń w życiu każdego człowieka jest pomiar. Codziennie każdy z nas dokonuje szeregu doświadczeń mających na celu rozpoznanie otaczającego nas świata („ocena” wielkości takich jak: odległość, szybkość, masa, czas, ciężar, temperatura itd.). Bez wykonywania pomiarów trudno jest sobie wyobrazić rozwój wielu sektorów, takich jak np.: budownictwo, energetyka, militaria, transport, handel, medycyna, ekologia, a także szeregu dziedzin naukowych, do których należy zaliczyć m.in.: fizykę, chemię, mechanikę, elektronikę, elektrotechnikę, astronomię i inne.

Domeną metrologów pozostawały zawsze zagadnienia dotyczące: projektowania czujników pomiarowych, opracowywania metod pomiarowych, opracowywania metod kalibracji przyrządów, legalizacji przyrządów, oceny właściwości układów i systemów pomiarowych (w tym przede wszystkim analiza błędów i niepewności) itp. Należy zwrócić jednak uwagę na fakt, iż obecny rozwój techniki pomiarowej związany jest bezpośrednio z intensywnym przepływem informacji oraz potrzebą rejestrowania charakterystyk, opisem zmienności i prognozowaniem cech obiektów, ich rozpoznawaniem i obrazowaniem itp. Postęp jaki dokonuje się współcześnie w zakresie technik pomiarowych jest stymulowany zatem przez rozwój całkiem odległych od metrologii dziedzin, takich jak: technologia informatyczna, techniki informacyjne (multimedialne), czy też cyfrowe przetwarzanie sygnałów.

Zarówno program zajęć dydaktycznych, jak i tematyka prac dyplomowych wykonywanych w Zakładzie Systemów Informacyjno-Pomiarowych na kierunku Informatyka uwzględniają obecne trendy rozwojowe współczesnej metrologii oraz informatyki. Nadążanie treści edukacyjnych w szkolnictwie wyższym za zmieniającymi się potrzebami rynku pracy jest bezpośrednio związane z rozwojem technik informacyjnych. Sprawia on, iż także w dziedzinie metrologii rola oprogramowania (czyli tzw. software-u) będzie szybko narastać przy malejącym udziale sprzętu (czyli tzw. hardware-u). Wpływ szeroko rozumianej informatyzacji na rozwój technik pomiarowych jest szczególnie widoczny w zakresie:

  • budowy rozproszonych systemów pomiarowych wykorzystujących zarówno lokalne, jak i rozległe sieci komputerowe (z wykorzystaniem łączności przewodowej i bezprzewodowej, w tym także Internetu) oraz sieci telekomunikacyjne
    komputerowego wspomagania technik eksperymentu, a także budowy wirtualnych przyrządów pomiarowych oraz wirtualnych laboratoriów badawczych i dydaktycznych z wykorzystaniem zintegrowanych środowisk pomiarowych
  • wykorzystania informatycznych platform sprzętowych (magistrale, interfejsy) i programowych (systemy operacyjne, języki programowania) umożliwiających dostęp wirtualnego przyrządu pomiarowego do charakterystycznych modułów i funkcji komputera (jak np. porty we/wy, buforowanie, przerwania sprzętowe i programowe, możliwość wykrywania i generacji zdarzeń itd.)
  • implementacji zaawansowanych algorytmów analizy i przetwarzania sygnałów pomiarowych (podobnie jak i multimedialnych), pozwalających na ocenę ich parametrów czasowych i przestrzennych, w tym: prognozowanie cech, ocenę parametrów stochastycznych, rekonstrukcję obrazów itp.

Wszystkim pracownikom naszego Zakładu zależy na tym, aby profil kształcenia studentów w Zakładzie Systemów Informacyjno-Pomiarowych na kierunku Informatyka był w miarę możliwości dopasowany do tendencji panujących na rynku pracy – zarówno polskim, jak i zagranicznym, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań jakie stawia przed polskimi inżynierami Unia Europejska. W czasie zajęć prowadzonych w Zakładzie SIP studenci zdobywają gruntowną wiedzę z dziedzin bezpośrednio lub pośrednio związanych z techniką informacyjną i pomiarową. Jak widać z przytoczonego opisu rola informatyki w zakresie projektowania i konstruowania systemów informacyjno-pomiarowych jest już znacząca, a prawdopodobnie będzie jeszcze większa. Wszechobecność komputerów i innych maszyn cyfrowych (liczących) w wielu dziedzinach życia sprawia, iż możliwości podjęcia pracy przez naszych absolwentów są praktycznie nieograniczone. Jednak naturalnym „kierunkiem zainteresowań” absolwentów są firmy zajmujące się szeroko rozumianymi pomiarami, opracowujące oraz wdrażające sieci komputerowe i systemy informacyjne, a ponadto firmy oferujące sprzęt kontrolno-pomiarowy, informatyczny i systemy informacyjno-pomiarowe.

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych